poniedziałek, 21 lutego 2011

Joanna Pawlik, Tapets økonomi i / Economy of Loss in Oslo

 

balans_B1-final+print

Galeria Bunkier Sztuki oraz Galleri 69 zaprasza na otwarcie wystawy Joanny Pawlik Economy of Loss, które odbędzie się 25 lutego 2011 o godzinie 19.00

wernisaż: 25.02.2011, 7:00 p.m.
wystawa czynna od 26.02 do 13.03.2011
sobota-niedziela: 12:00 a.m.-4:00 p.m.
Galleri 69, Toftesgate 69, Oslo
kuratorka: Lidia Krawczyk

Joanna Pawlik jest polską artystką, matką, córką, przyjaciółką, panią z sąsiedztwa, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, wysoką blondynką, kobietą, jest amputantką. Ta część dotycząca cielesności jest tylko jednym z wielu elementów składających się na jej tożsamość. Ale to ona okazała się najważniejsza w kategoryzowaniu. Stanowi stygmat, z którym Pawlik musi się mierzyć, który krąży nad najnowszą jej wystawą Economy of Loss. Tematem tego projektu jest ciało oraz kobiecość. Nie jest to jednak typowa refleksja, zanurzamy się bowiem w rewiry ciała po amputacji, ciała nietypowego, ciała bardzo często odrzucanego.

Wystawa w Galleri 69 stanowi dowód indywidualnego przedstawienia sposobu podejścia do problemu tożsamości, akceptowania braku, budowania obrazu siebie. Jest wypowiedzią artystki o samotności, o „walce” z zaakceptowaniem protezy, jest także próbą odpowiedzi na pytania o to, w jakiej części proteza może się stać częścią ciała, w jaki sposób utrata wpływa na tożsamość oraz na postrzeganie ciała i własnej seksualności. Prace Joanny Pawlik stawiają nas przed takimi trudnymi pytaniami. Zakładają poszukiwanie rozwiązań, badanie pomijanej do tej pory w polskim społeczeństwie przestrzeni wykluczonych, są także próbą zarówno oswojenia tej sfery publicznej, jak uświadomienia sobie, jak bardzo nasze społeczeństwo jest zamknięte i obwarowane.

Joanna Pawlik podróżowała po świecie wszędzie wystawiając swoje niekompletne ciało na widok publiczny. W San Francisco konfrontowała się z Golden Bridge [Bez tytułu (Most), 2010], a nad Morzem Bałtyckim z polskimi wczasowiczami [Balans, 2010]. Chce być widziana taką, jaką jest. Chce przestać być „przezroczystą”. Na wystawie Economy of Loss obok wideo, fotografii oraz rzeźby na ścianach widnieją także rysunki artystki wyrażające jej prywatne lęki, emocje wywołane utratą. Są wyrazem bólu i samotności będących konsekwencją amputacji nogi. Do tej pory pomijany przez nią temat odrodził się pod wpływem prywatnych doświadczeń. Wypłynął nagle i niespodziewanie. „Czas, który dla siebie zyskałam, sprawił, że mocniej skoncentrowałam się na sobie, a co za tym idzie, na problemie związku pomiędzy tym, co fizyczne, a psychiką” – mówi w rozmowie Joanna Pawlik. Prace z cyklu Economy of Loss możemy rozumieć jako efekt drogi, jaką przebyła artystka. Wyrażają one wielopoziomowy proces „pogrzebania” utraconej nogi. To właśnie od nogi i jej braku wszystko się zaczęło i na niej się kończy. Noga jest obecnie tylko „muzealnym eksponatem” [Bez tytułu, 2010]. Jest czymś, co było, a czego teraz nie ma; co leży u źródeł pochodzenia, co jest szczególnym przekleństwem. Noga, której nie ma – ciągle jest.

***

Wystawa Joanny Pawlik Economy of Loss w Galleri 69 w Oslo jest częścią polsko-norweskiego projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge, który został pomyślany, jako miejsce do refleksji nad tematem odrzucenia i ponownego wykorzystania tego, co niechciane. W projekcie zakładamy miejsce na dialog dwóch krajów, na przyglądanie się sytuacji osób niepełnosprawnych w kulturze polskiej i norweskiej. Mamy nadzieję znaleźć zarówno różnice, jak i podobieństwa. Dzięki zderzeniu dwóch osobowości i narodowości mamy nadzieję być świadkami szczególnego dialogu, wymiany doświadczeń i estetyk. To będzie swoista rozmowa o bólu, odrzuceniu oraz o sile, którą można zbudować w momencie utraty.

Ta wystawa jest drugą odsłoną tego projektu, który swoją premierę miał w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie (Joanna Pawlik, Balans, 16 grudzień 2010 – 30 styczeń 2011). Obok wystaw, Polki Joanny Pawlik serdecznie zapraszamy także na premierową wystawę prac Norweżki Elin Drougge w Polsce (Galeria Bunkier Sztuki, Kraków, 10 czerwca – 10 lipca 2011).

Partner Projektu
Grünerløkka Lufthavn, Galleri 69
http://www.lufthavna.no/

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

-----------------------------

The Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery and Galleri 69 have the honor of inviting you to the opening night of Economy of Loss, an exhibition by Joanna Pawlik. The vernissage, attended by the artist, is held at the Galerii 69 in Oslo, on the 25th of July, at 7 pm.

Opening: 25.02.2011, 7:00 p.m.
On view: 26.02.2011-13.03.2011
Saturday-Sunday: 12:00 a.m.-4:00 p.m.
Galleri 69, Toftesgate 69, Oslo
Curator: Lidia Krawczyk

The exhibition in Galleri 69 is a testimony to an individualistic approach to the question of identity, acceptance of loss and the building of an image of oneself. It is the artist's statement about loneliness and about her struggle with the acceptance of her prosthesis, as well as an attempt to provide an answer to the question as to what extent a prosthesis can become a part of the body and in what way a physical loss affects one's identity and the perception of one's own body and sexuality. Joanna Pawlik's works oblige us to face such difficult questions. They take for granted a search for solutions and the investigation of places which so far have been no-go areas in Polish society. Pawlik's works aim to bring closer this area of public space as well as to make the audience realise how very closed and insular Polish society is.

Joanna Pawlik has travelled the world, everywhere that she went exposing her incomplete body to the public gaze. In San Francisco, she confronted the Golden Gate Bridge [Untitled (Bridge), 2010], and on the Baltic coast – Polish holidaymakers [Balance, 2010]. Pawlik wants to be perceived just as she is. She wants to stop being 'transparent'. At the Economy of Loss exhibition, apart from video, photographs and sculpture, one can also view the artist's drawings which express her private fears and emotions evoked by her loss; expressions of pain and loneliness which have resulted from the amputation of her leg. The topic which the artist had previously avoided has been awakened by her private experiences – it erupted suddenly and unexpectedly. 'The time which I have gained for myself has made me concentrate on myself and, as a result, on the issue of the relationship between physicality and the psyche,' says Joanna Pawlik. Works from the cycle Economy of Loss are best understood as a consequence of the path that the artist has travelled. On many levels, they express the process of the 'burying' of the lost limb. It all begins and ends with the leg and its absence. Now, the leg is no more than a 'museum exhibit' [Untitled, 2010]. It is something that has been, but is no more; something that is at the root of origin, and a peculiar curse. The leg that is no more – continues to be present.

***
Joanna Pawlik's exhibition Economy of Loss in Galleri 69 in Oslo is part of the Polish-Norwegian project The Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, conceived as a space for reflection about rejection and the recycling of what has been rejected. In the project, we leave room for a dialogue between the two countries, with an emphasis on close examination of the predicament of the disabled in the Polish and Norwegian cultures. We hope to be able to find both differences and parallels. As a result of the encounter of two personalities and two nationalities, we hope to witness a specific dialogue, based on the exchange of experiences and aesthetics. This unusual conversation will have as its theme pain and rejection, but also the strength which can be summoned at a time of loss.

The present exhibition is the second edition of the project, which was premiered in the Bunkier Sztuki Gallery in Kraków (Joanna Pawlik, Balance, 16th December 2010 – 30th January 2011). You are cordially invited both to the exhibitions of the Polish artist Joanna Pawlik and to the premiere of the exhibition of the works of the Norwegian artist Elin Drougge (Bunkier Sztuki, Kraków, 10 June – 10 July 2011).

Partner of the project Grünerløkka Lufthavn, Galleri 69
http://www.lufthavna.no/

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism